• Diploma fotokopisi,(aslı görülecek )
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Dört adet vesikalık fotoğraf
  • Sağlık raporu (eğitime başlamadan önce alınır.)
  • Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası.

Kimlik kartı işlemleri İl Emniyet Müdürlüklerince yapıldığından, müracaatta bulunulan Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

Evet, alabilirsiniz. Silahsız 100 soruluk bölümden, başarı ölçüt puanı olan 60 ve üzerinde puan almanız durumunda adınıza silahsız özel güvenlik eğitim sertifikası düzenlenir ve bu sertifikayı kullanarak silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı çıkarabilirsiniz. Bir sonraki sınava, daha önceki sınavda başarısız olduğunuz bölümden tekrar katılarak silahlı sertifika edinme hakkınızı kullanabilirsiniz.

Özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmak için de, özel güvenlik yöneticisi olarak görev yapmak için de aynı eğitimi (özel güvenlik temel eğitimini) almak gerekmektedir. Özel güvenlik yöneticisi olmak için farklı bir eğitim programı bulunmamaktadır.

Evet, çevirebilirsiniz. Liseyi tamamladıktan ve 21 yaşınızı doldurduktan sonra 30 saat süreli Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi’ne katılıp sadece silah sınavında başarılı olduktan sonra alacağınız silahlı sertifikayla, silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartınızı silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına çevirebilirsiniz.

Hayır, tekrar ruhsat harcı yatırmayacaksınız. Ancak, kimlik kartı silahlıya çevrileceği için devlet hastanelerinden “silahlı özel güvenlik görevlisi olur ve/veya ateşli silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu alınması gerekmektedir.

Hakkınızda verilmiş mahkumiyet kararı, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10.maddesinin (d) fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle verilmiş bir mahkumiyet kararı değilse, özel güvenlik görevlisi olmanız için engel teşkil etmez. Ancak yine de konuyu bir hukukçuya danışmak uygun olur.

Engel olur. Sağlık raporu alamazsınız. Ancak emin değilseniz veya sorun teşkil etmeyebileceğini düşünüyorsanız, özel güvenlik eğitimine başlamadan önce sağlık raporunu almanız daha uygun olacaktır.

Evet. Sınavlar tüm il merkezlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aynı gün-aynı saatte başlamakta ve aynı saatte bitmektedir.

Sınava katılmazsanız 1 sınav hakkınızı kullanmış sayılırsınız. 3 sınav hakkınız daha bulunacaktır.

Silahsız özel güvenlik sertifikası veveya kimlik kartı aldıktan sonra silahlı özel güvenlik kimlik kartı almak istendiğinde herhangi bir özel güvenlik eğitim kurumunda 20 saat temel silah bilgisi ve atış eğitimi alınarak eğitim sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olmak kaydıyla silahlı özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı alınabilmektedir.

Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • Silahsız görev yapacaklar için 18, silahlı görev yapacaklar için 21 yaşıı doldurmuş olmak.
  • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
  • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
  • 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” şartlarını taşıyor olmak.

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

b) Toplantı konser spor müsabakası sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama

d) Görev alanında haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama

e) Yangın deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme

f) Hava meydanı liman gar istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma duyarlı kapıdan geçirme bu kişilerin üstlerini detektörle arama eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme

g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma

h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma

i) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

j) Olay yerini ve delilleri koruma bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama

k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine Borçlar Kanununun 52 nci maddesine Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma

Genel kolluk kuvvetinden emekli olanlar, en az beş yıl fiilen bu görevde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevinden ayrılmış olanlar,üniversitelerin güvenlik fakültesi veya güvenlikle ilgili meslek yüksekokullarından mezun olanlarda eğitim şartı aranmaz.

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen kişiler özel güvenlik eğitimini Bakanlığımız tarafından faaliyet izin belgesi verilmiş bir özel güvenlik eğitim kurumundan alabilirler. Hatta özel güvenlik yenileme eğitimini özel güvenlik temel eğitimi aldıkları eğitim kurumunun dışında farklı bir kurumdan da alabilirler. Ancak eğitim aldıkları kurum hangi ilde bulunuyorsa özel güvenlik sınavına da bu ilde girmek zorundadırlar.

Özel güvenlik görevlilerinin beş yılda bir yenileme eğitimi almaları zorunludur. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya devam eden adayların beş yıllık sürenin dolduğu tarih itibariyle yenileme eğitimi almış yenileme sınavına girmiş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmak üzere valiliğe gerekli müracaatı yapmış olması gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamlanması belirli bir zaman almaktadır.
Yenileme eğitimine geç müracaat edilmesi durumunda işlemlerin tamamlanması beş yıllık süreyi aştığından özel güvenlik görevlilerinin yasal olarak çalışmaları mümkün olmamaktadır. Bu tür mağduriyetlerin oluşmaması için özel güvenlik görevlilerinin kimlik kartı geçerlilik süresinin bitiminden en geç altı ay önce yenileme eğitimini almak üzere Bakanlığımızca faaliyet izin belgesi verilmiş bir eğitim kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir. Yenileme eğitiminin özel güvenlik kimlik kartı geçerlilik süresinin bitiminden önce alınması halinde dahi yeni kimlik kartının geçerlilik süresinin başlangıç tarihi önceki kimlik kartının geçerlilik süresinin bitim tarihi olarak belirlenir.

Yasal mevzuat gereği günde 8 saatten fazla ders görülemez. Haftalık toplam ders saati ise 40 saattir.

Alamazsınız. Toplam ders süresinin  % 10’undan fazlasına katılmayan kursiyerler kursu bitiremezler. (SİLAHSIZLAR için  80 saat , SİLAHLILAR için 108 saat  EN AZ Derste bulunma süresidir. ) 

Evet alabilirsiniz.  Mesai programınızı aksatmayacak bir programa kayıt olabilirsiniz. 

0232 446 04 60 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca iletisim@deltasguvenlik.com adresine mail de atabilirsiniz.