(……………………….)GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

 • MADDE 1-KURULUŞ :Aşağıda, ad, soyad, ikametgah ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.1-……………….  T.C.Uyruklu olup, …………………………………..adresinde mukimdir.2-……………….. T.C. Uyruklu olup, ………………………………….adresinde mukimdir.
 • MADDE 2-ŞİRKETİN ÜNVANI :

Şirketin Ünvanı  ……………………………………………GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ’dir.

 • MADDE 3-AMAÇ VE KONU:Şirketin Amaç ve Konusu: 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun, bu kanunun tüzük ve   yönetmenlikler çerçevesinde belirtilen Koruma, Güvenlik ve Eğitim hizmetlerinin verilmesidir.Şirket.Yürürlükte bulunan tüm mevzuata uymak ve kanun gerektirdiği hallerde izin almak kaydı ile, aşağıda yazılı amaç ve konularda faaliyet göstermek için kurulmuştur:1-Şahıslar ile her türlü özel ve tüzel statülü: Holding, şirket, tesis, banka, finans kurumu, alışveriş merkezi, iş yerleri, turistik tesis, site, tatil köyü, hasta hane, üniversite, fakülte, akademi, yüksek okul, öğretim kurumları, depo, sağlık tesisleri, enerji santralleri, rafineleri, baraj, kara-deniz ulaşım ve nakil vasıtaları, hava meydanları, limanlar toplu  konut alanları, metrolar, gar ve terminaller, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri ve toplu gösterilerin yapıldığı  alanlar  ve yerler  ile v.b. tesis işletme toplantı ve  vasıtaların  sabotaja, hırsızlığa soyguna yağmaya, yıkmaya çalışanların işten alı konmasına, sağlık ve vücut bütünlüklerine  gelecek tehdit  ve tehlikelere karşı korumak güvenliklerini sağlamak,2-Bankalar ve her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler  ve ticari kuruluşlar arası para naklini yapmak, Paraların toplanması, sayılması ve dağıtılması, para naklinin korunması ve güvenliğini sağlamak,3-Banka Otomatik Vezne Makinelerinin doldurulması, dolu olup olmadığının kontrolü, tekrar doldurulması, hizmete sokulması ve bakımı,4- Maaş paketlerinin oluşturulması ve yerlerine teslim edilmesi,5-Her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşların ekonomik-siyasi-stratejik  güvenlik etütlerini  hazırlamak, personel güvenlik  tahkikatlarını yapmak, bu konulara yönelik araştırma ve danışmanlık hizmetini vermek ,6-Yurt içi ve yurt dışında koruma eğitim ve güvenlik eğitim  ve öğretimini verecek tesis kurmak, işletmek koruma ve güvenlik personeli  yetiştirmek ve eğitmek, eğitimli personelin görev başı ve tazeleneme   eğitimlerini yapmak,7-Amaçlarına uygun işler  yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklık ve tesislere iştirak etmek, aracılık etme kaydı ile hisse senetleri ve pay senetleri ile taahhütlerini   satın almak, kendi pay ve hisse senetlerini satmak  ve mübadele etmek,8-Faaliyetleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında olmak üzere tüm sektördeki  bilumum öze kişiler, tüzel kişiler kamu kuruluşları ve bağlı teşekküllerin fizibilite, tasarım, iletişim  ağı, kuruluş, işletim, eğitim  ve  re organizasyon  ile bu konularla ilgili ihalelere  girmek,  taahhütlerde bulunmak,  sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına  girmek,9-Şirket  amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul  ve gayri  menkulleri alır satar kiralar ve gerektiğinde kiraya verir,10-Faaliyet  konuları ile ilgili olarak  bayilik, müesseselik  ve acentalıklar  alır  ve verir.Yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girmek istediği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine ve ortaklar kurulunun onayına sunulur ve Türk ticaret kanununun hükümlerine göre işleme tabi tutulur.
 • MADDE 4-ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :Şirketin merkezi Ankara’dır. ……………………………. ili ……….. ilçesindedir. adres değişikliğinde ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş ise bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.
 • MADDE 5-ŞİRKETİN SÜRESİ :Şirketin süresi tescil ve ilan tarihinden başlamak üzere 99 yıldır.
 • MADDE 6-ŞİRKETİN SERMAYESİ :Şirketin sermayesi  herbiri 25.00YTL değerinde 4000 hisseye ayrılmış olup,100.000.00 YTL’dir.  Bu sermayenin3990 hisse karşılığı      99.750.00YTL’si ………………………….10 hisse karşılığı        250.00 YTL’si …………………………..tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Sermayenin ¼ ’ü şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde, kalan ¾ ü  ise 20/08/2005   tarihinde nakten ödenecektir.
 • MADDE 7-İLANLAR :Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. Madde hükümleri saklı kalmak suretiyle şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile yedi gün evvel yapılır.
 • MADDE 8-ŞİRKETİN İDARESİŞirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.İlk 10 yıl için ……………….. şirket müdürü olarak seçilmiştir.
 • MADDE 9-TEMSİL VE İLZAM:Şirketi müdürler temsil ederler, şirketi her hususta temsil ve ilzam edecek ortaklar kurulu tarafından tespit ve ilan olunur.Şirketi şirket müdürü ………………………….. 10 yıl süreyleŞirkete ait gayri menkullerini (taşınmazlarının) alım, satımını , Resmi ve hususi daireler, müesseseler, şirketler ve ortaklar ile hakiki ve hükmi şahıslar nezdin de temsile,şirket alacaklarını tahsile ahzu kabza, şirket adına ticari hesap, posta çek hesapları açtırmaya,bu hesaplardan para çekmeye, şirket adına verilmiş bilumum çek ve alacak senetlerini tahsile, bunları ciro ederek teminat olarak kullanmaya, şirket ödemeleri için çek ve senet tanzim etmeye, kambiyo taahhüdünde bulunmaya, şirket adına bankalarda borçlu cari hesaplar açmaya ve bu hesaplardan para çekmeye, bankalardan teminat mektupları almaya ve vermeye, şirketi ilzam ederek borç altına sokmaya, taahhütlerde bulunmaya resmi ve özel müesseslere teklif vermeye ve bu yerlerle sözleşmeler imzalamaya şirket adına yazışmalar yapmaya, şirketi adli idari ve mali mercilerde ve makamlarda sonuna kadar temsile Temsil ve İlzam maddesin inde sözü edilen yetkililerin tamamını kullanmaya şirketi esas mukavelesinin  amaç ve konu maddesindeki işleri yürütmeye velhasıl bu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan tüm işleri başlatıp neticelendirmeye, şirketi şirket kaşesi altında münferiden vaaz edeceği imza ile temsil ve ilzama, hatta üçüncü şahıslara vekalet vererek müdürlük yetkisinin tamamını veya bir kısmını devredebilir.Ancak şirket müdürü müdürlük sıfatını devredemez. Ayrıca 3.şahıslara vekalet vererek şirketin işlerinin yürütülmesini sağlayabilir. İlk 10 yıl için, şirket müdürlüğüne seçilen ………………………….. şirket kaşesi altında atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzam eder.
 • MADDE 10-HESAP DÖNEMİ :Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette  kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.
 • MADDE 11-KARIN DAĞITILMASI :Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkartılmasından sonra kalan miktardır. safi kârdan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalan kâr hissedarların vereceği karara göre ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri nispetinde dağıtılır. Kâra  İştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu’nun 466ncı maddesinin 2.fıkrasının 3.bendi gereğince ayrılarak umumi yedek akçe eklenir. Kardan bir kısmını pay sahiplerine dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, müstahdemlere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket esas sermayesinin en az %51’ni temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.
 • MADDE 12-YEDEK AKÇE :İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin%20’sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ve ihtiyat akçeleriyle kanun ve sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken meblağ, safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz.
 • MADDE 13-KANUNİ HÜKÜMLER :Bu sözleşmede anılan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun  hükümleri uygulanır.

KURUCU ORTAKLAR

Adı Soyadı Adı Soyadı

İletişim Formu

[NEXForms id=”17″]