T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı     :B.05.1.EGM.0.11.08.01/2975-87302                                                                13/05/2008

Konu   :Özel Güvenlik Sağlık Raporları Hk.

Silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi olacakların alması gereken sağlık raporu, 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesi “Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c)Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.

d)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

e)Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.” hükmüne göre aldırılmaktadır.

Yukarıdaki hüküm doğrultusunda sağlık raporu için müracaat eden bir şahsa verilen sağlık raporunda “Renk körlüğü tam değildir. Yün yumaklarını ayırabilmektedir” tanısı konulması halinde, şahsın özel güvenlik görevlisi olup olamayacağı hakkında  oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden görüş sorulmuş olup, gelen 25.04.2008 tarih ve 5958 sayılı görüş doğrultusunda; 5188 sayılı Kanunun “Amaç” başlıklı birinci maddesi hükmü dikkate alındığında kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki bir hizmet olan özel güvenlik hizmetini ifa edecek olan özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında suç işlenmesi durumunda, olayla ilgili sağlıklı bilgi verebilmesi, eşkal tarifi yapabilmesi için renk körü olmamasının hayati önem arz ettiği, zira, özel güvenlik görevlisi olacak kişinin renk körü olmaması  Yönetmeliğin yukarıda belirtilen maddesinin (c) bendinde de açıkça belirtildiği, bu nedenle kısmen renk körlüğü anlamına gelen renk körlüğü tam değildir şeklindeki sağlık raporu alan kişilerin renk körlüğü kısmi dahi olsa bu durumlarının silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi olmalarına engel teşkil edeceği değerlendirilmiştir.

Görüş doğrultusunda, sağlık raporlarının incelenmesinde kısmen renk körü olduğu anlaşılan kişilere özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                     Âlim BARUT
                                                                                                       Bakan a.
                                                                                              Müsteşar Yardımcısı

 

D A Ğ I T I M :

Gereği :                                                   Bilgi                 :

81 İl Valiliğine                                         Jandarma Genel Komutanlığına    

İletişim Formu

[NEXForms id=”17″]