• MADDE 1 — 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel GüvenlikHizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 37nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”Yazılı sınav, eğitim konularının ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan ve 100 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüldüğü ve 25 sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan iki kısım halinde yapılır.”
  • MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • Madde 38 — “Adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav, yazılı sınavdan hemen sonra yapılır. Sınava girecek aday sayısının fazla olması halinde, illerde birden fazla uygulamalı sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi, sınav aynı gün bitirilemediği takdirde devam eden günlerde de tamamlanabilir.”
  • MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  • “Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.””Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın 100 soruluk birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan en az altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.”
  • MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.Yürürlük
  • MADDE 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme
  • MADDE 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür

İletişim Formu

[NEXForms id=”17″]