KURULUŞU ve GÖREVLERİ

1982 yılında çıkarılan TMK uygulanmasında özel statülü illerde Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Büro Amirliği, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun ve Bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin yürütülebilmesi, artan iş hacminin de göz önüne alınarak yapılan çalışmalar sonucu, Bakanlık Makamının 02.03.1999 tarihli onayları ile uygun görülen ve Emniyet Genel Müdürlüğünün 12.03.1999 gün ve B.05.1.EGM..0.11.02.03/686 00039 sayılı emir yazıları ile 19.03.2001 tarihinden itibaren oluşturulan “ Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü” faaliyete geçirilmiştir. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü 7 adet Büro Amirliği ile faaliyet sürdürmektedir. 26.06.2004 gün ve 25504 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve 07.10.2004 tarihinde 25606 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen hizmetler yapılmaktadır.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde;

  1. Şube Müdürü 
  2. Şube Müdür Yardımcısı 
  3. İdari Büro Amirliği 
  4. Tetkik ve Değerlendirme Büro Amirliği 
  5. Atama ve Ruhsat Büro Amirliği 
  6. Alarm Sistemleri Büro Amirliği 
  7. Bilgi İşlem ve İstatistik Büro Amirliği 
  8. Eğitim ve Araştırma Büro Amirliği 
  9. Denetim Büro Amirlikleri mevcuttur. 

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre faaliyet göstermek üzere ÖZEL GÜVENLİK İZNİ talebinde bulunan kuruluşların müracaatlarını değerlendirerek, Özel Güvenlik Komisyonuna sunmak, alınan komisyon kararlarını Vali onayına sunduktan sonra EK-1 de belirtilen ÖZEL GÜVENLİK İZİN BELGESİ ni düzenlemek,

b) 5188 sayılı kanuna göre, bünyelerinde özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle Özel Güvenlik İzni talebinde bulunan kuruluşların personel ve silah taleplerini değerlendirerek, görüşülmek üzere Özel Güvenlik Komisyonuna sunmak ve alınan kararları Valinin onayına sunmak, 

c) 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren kuruluşların, unvan ve adres değişikliği ile özel güvenlik izinlerinin iptaline ilişkin taleplerini özel güvenlik komisyonuna sunmak, alınan karaları Valilik onayına sunmak, 

d) İçişleri Bakanlığınca Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi verilen Eğitim Kurumlarından aldıkları özel güvenlik eğitimi neticesi sertifika alarak Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen silahlı görev alacaklara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, silahsız görev alacaklara da arşiv araştırmasını yapmak, durumu uygun görülenlerin göreve başlatılması için Valilik oluru almak. 

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu özel güvenlik görevlisi olmasına ilişkin Valilik oluru alınanlara Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı düzenlemek, 
f) 5188 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren kuruluşlar ve bu kuruluşlarda görevli özel güvenlik görevlililerinin denetlenmesi, 

g) 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna uygulanmasına ilişkin yönetmenliğe göre faaliyet göstermek üzere Alarm merkezi kurma ve izleme izni talebinde bulunanların müracaatlarını değerlendirerek, Özel Güvenlik Komisyonuna sunmak, alınan komisyon kararlarını Vali onayına sunduktan sonra EK-6 de belirtilen ALARM MERKEZİ KURMA ve İZLEME İZİN BELGESİ’ ni düzenlemek, 

h) 5188 Sayılı Kanuna tabi olan kurum ve kuruluşları denetlemek, 

ı) Özel Güvenlik teşkilatı personeline yapılacak tebliğ ve tebellüğ evraklarının gereğini yapmak. 

j) Mevzuata uygun verilen diğer görevleri yerine getirmek ile ilgilidir.

ÖZEL GÜVENLİK :

Kanun kapsamında özel güvenlik, kişiler tarafından özel güvenlik görevlisi istihdam edilerek; kurum veya kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurularak yada özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın alınmak suretiyle özel güvenlik hizmeti sağlanabilir. Özel güvenlik hizmetinin ne şekilde sağlanacağı kişi veya kuruluşların talebiyle belirlendikten sonra Özel Güvenlik Komisyonu tarafından onaylanır.

ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU :

Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz.

ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONUN GÖREVLERİ :

Özel güvenlik komisyonunun görevleri şunlardır: 
a) İşi veya konumu sebebiyle korunma ihtiyacı duyan kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli istihdam etmek veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek, 
b) Kurum ve kuruluşların talebi üzerine, işyerinin, çalışanların ve tesislerin özel güvenlik birimi kurmak veya özel güvenlik şirketlerinden hizmet satın almak suretiyle güvenliğin sağlanmasına karar vermek, 
c) Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek azami personel sayısını, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın miktar ve niteliğini, gerektiğinde kişiler, özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketleri tarafından alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirleri belirlemek, 
d) Para ve değerli eşya naklinde veya geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere özel güvenlik şirketlerince ve eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim kurumlarında bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini belirlemek, 
e) Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek, 
f) Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi kamuya açık ya da umumi mahallerde sağlanan özel güvenlik hizmetlerinde kamu hürriyetlerinin korunması amacıyla gerektiğinde sınırlandırıcı kararlar almak, 
g) Özel güvenlik uygulamasının sona erdirilmesine ilişkin talepleri karara bağlamak, 
h) Özel güvenlik faaliyetleriyle ilgili denetim sonucunda, valinin talebi üzerine alınacak tedbirleri kararlaştırmak, 
i) Kanun ve Yönetmelikte belirtilen diğer hususlar ile vali tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.

ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ :

Kamuya ve özel kişilere ait kurum ve kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma ve zorla işten alıkoyma, hile tehdit veya tecavüzlere karşı korunmalarının ve güvenliklerinin daha etkin olarak sağlanması ve diğer fiziki önlemlerin aldırılması amacıyla, devlet kurumlarında önemli görev almış veya milli ekonomiye önemli katkısı bulunan kişilerin yakın korumasını sağlamak için kendi bünyelerinde kurdukları veya hizmet satın alarak oluşturdukları birimlerdir.

ÖZEL GÜVENLİK İZNİ :

Kişi ve kuruluşların Valiliğe müracaatlarında, özel güvenlik hizmetinin konusunu, özel güvenlik hizmetinin ne şekilde yerine getirileceğini, hizmetin azami olarak kaç personel eliyle yürütüleceğini, ihtiyaç duyulacak silah ve teçhizatın niteliğini belirtirler. Bu müracaatlar üzerine Özel Güvenlik Komisyonunca uygun görülenlere EK-1 de belirtilen ÖZEL GÜVENLİK İZİN BELGESİ düzenlenir.

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ :

Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Ek güvenlik ihtiyacı olan kişi veya kuruluşlara sözleşme ile ücret karşılığında yasal düzenlemelere bağlı kalmak suretiyle, güvenlik hizmetleri sunan İçişleri Bakanlığından Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesini alan ve Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve üçüncü kişilere koruma ve güvenlik hizmeti veren kuruluşlardır. 

İletişim Formu

[NEXForms id=”17″]