434

92. DÖNEM TEMEL SORULARI

1 / 100

Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini hangi kanundan alır?

2 / 100

Özel güvenlik izni verilen yerde bulundurulmasına ve taşınmasına izin verilen her silah için kaç fişek alınmasına izin verilir?

3 / 100

Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına aşağıdakilerden hangisi izin verir?

4 / 100

Özel güvenlik temel eğitimi bir haftada en fazla kaç saat olabilir?

5 / 100

Görev mahallinde meydana gelen bir adli suça müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi ile görevli ve yetkili değildir?

6 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin iş sözleşmesi, ücret, izin gibi özlük hakları hangi kanunla düzenlenmiştir?

7 / 100

Temel eğitimde Silah Bilgisi ve Atış dersi kapsamında, kursiyer Ceyda’nın atış eğitiminde başarılı kabul edilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?

8 / 100

Silahlı özel güvenlik yenileme eğitiminde, silah bilgisi ve atış dersi kaç saattir?

9 / 100

“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin Türk Lirası idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kimlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar” hükmü hangi kanunda yer alır?

10 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden biri değildir?

11 / 100

Özel güvenlik görevlisi Bahar, çalışmakta olduğu alışveriş merkezi içerisinde devriye gezerken bir mağazadan yardım istenilmesi üzerine içeri girer. Mağazadan hırsızlık yapan bir genci yakaladığını söyleyen mağaza yetkilisi, çalınan malzemeyi geri aldığını, gencin gözünü korkutmak için dövdüğünü belirtir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi Bahar için en doğru hareket tarzıdır?

12 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki, görev ve haklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanunlar arasında yer almaz?

13 / 100

Amacı dışında faaliyet gösteren, suç kaynağına dönüşen veya terör örgütleri ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen özel güvenlik şirketleri, aşağıda sayılan makamlardan hangisinin onayı ile özel güvenlik faaliyetleri sonlandırılır?

14 / 100

“Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.” şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır?

15 / 100

Havalimanında çalışmakta olan özel güvenlik görevlisi Hülya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

16 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 7/b maddesindeki “kimlik sorma” yetkisi kapsamında, görev yaptığı fabrikaya girmek isteyen kişinin nüfus cüzdan fotokopisini alıp, saklayarak muhafaza eden özel güvenlik görevlisi için Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçu işlediği iddiası ile soruşturma açılabilir?

17 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre özel güvenlik görevlileri için hangisi  söylenemez?

18 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olabilmek için öngörülen sağlık şartlarından biri değildir?

19 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik izninin konusu olamaz?

20 / 100

Özel güvenlik izni komisyon kararında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?

21 / 100

Özel güvenlik görevlisi Ayhan, bir fabrikada görev yapmaktadır. Gece vardiyası esnasında fabrikanın duvarından atlayan ve üzerinde patronun odasından çalınmış olan dizüstü bilgisayarla birlikte bir hırsız yakalamıştır. Ayhan hangi görevini yerine getirmiştir?

22 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde elde edilen kimyasal bulgulardandır?

23 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevinin amaçlarından değildir?

24 / 100

AVM önündeki otoparkta yerde  yatan yaralı erkek şahsı gören ve olay yerine ilk giden özel güvenlik görevlileri Ahmet ve Ayşe aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

25 / 100

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelen rehinelerin olduğu bir olaya ilk ekip olarak gelmiştir. Bu görevliler aşağıdaki hangi davranış veya eylemi yapmamalıdırlar?

26 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir?

27 / 100

Kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur?

28 / 100

I. Polis

II. Suçtan zarar gören kişi

III. Jandarma

IV. Faili gören herkes

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir?

29 / 100

Motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

30 / 100

Aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı Kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir?

31 / 100

Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet’in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine, hangi davranışları yanlıştır?

32 / 100

Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir?

33 / 100

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir?

34 / 100

Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan’ın, görev alanı içerisinde belirlenen bölgede, belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

35 / 100

Site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi görevlerinden değildir?

36 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

37 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

38 / 100

Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır?

39 / 100

Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir?

40 / 100

AVM girişinde görev yapan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan’ın, içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ile ilgili hangi davranışı yanlıştır?

41 / 100

Aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz?

42 / 100

Aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir?

43 / 100

Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

44 / 100

İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır?

45 / 100

Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?

46 / 100

Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir?

47 / 100

112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir?

48 / 100

Hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır?

49 / 100

Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

50 / 100

Erişkin bir insanın dakika solunum ve nabız sayısı kaçtır?

51 / 100

Kanama, kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik ve fışkırır tarzda akıyorsa ne çeşit bir kanamadır?

52 / 100

Elektrik yanıklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

53 / 100

Aşağıdaki yaralanma çeşitlerinden hangisi açık yaralanmalar sınıfında  değildir?

54 / 100

Herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik madde sindirildiğinde, solunduğunda, emildiğinde veya enjekte edildiğinde, küçük miktarlarda bile kimyasal etkileri ile yapılara zarar verebiliyor ve fonksiyonları bozabiliyorsa, bu maddeye ''............'', olaya ise ''............'' denilmektedir.

Yukarıda boş bırakılan kısımlara getirilebilecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla tanımına uygun olarak verilmiştir?

55 / 100

Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasında başlıca risk grupları arasında yer almaz?

56 / 100

Yanma kapasitesine sahip maddelere ……….. denir. Tanıma göre noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

57 / 100

Aşağıdakilerden hangisi sıvı yanıcı maddelerden değildir?

58 / 100

Akaryakıt yangınlarında aşağıdaki söndürücülerden hangisi kesinlikle  kullanılmaz?

59 / 100

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına ne denir?

60 / 100

Yanıcı madde, ısı ve yakıcı maddenin bir araya gelmesiyle meydana gelen kimyasal reaksiyonun kontrol dışına çıkmasına ne ad verilir?

61 / 100

Su hangi yangın sınıfı için en ideal söndürme maddesidir?

62 / 100

Köpüklü tip yangın söndürücüler aşağıdaki yangınların hangisinde  kullanılmaz?

63 / 100

Sürekli bir biçimde yağan yağmurdan ya da eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın suya ne ad verilir?

64 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yasalar kapsamında uyuşturucu madde sayılmaz?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi madde bağımlılığı olan kişilerde görülen davranış değişikliklerinden biri değildir?

66 / 100

İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?

67 / 100

İletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

68 / 100

İletişim sürecinde iletilmek istenen sözlü bir mesajın taşıması gereken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

69 / 100

Hazırlayacağı mesaj hakkında bilgi sahibi olması, iyi kodlanabilir olması, bilinen olması, iletişime hazır olması gibi özellikler aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisinin özelliğidir?

70 / 100

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 100

Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

72 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde değiş tokuş edilen iletilerde kaynak ve hedef tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin kötü işlemesine ya da tümüyle engellemesine neden olan şeylere denir?

73 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde ve işleyişinde yer alan temel süreçlerden biri değildir?

74 / 100

Özel güvenlik görevlisinin görevi başında genel duruşuyla alakalı aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

75 / 100

Aşağıdakilerden hangisi karşıdakini dinlediğimizi gösteren fiziksel işaretlerden birisi değildir?

76 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının amaçları arasında yer almaz?

77 / 100

Kurum içi iletişimin amaçları aşağıdakilerden hangisi değildir?

78 / 100

Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme ruhuna ne denir?

79 / 100

Kişilerin olduğu gibi, kalabalıkların da psikolojik özellikleri vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların psikolojik özelliklerinden sayılmaz?

80 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık türlerinden birisi değildir?

81 / 100

Aşağıdakilerden hangisi organize aktif kalabalıklardandır?

82 / 100

Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi değildir?

83 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasına tesir eden faktörlerden birisi değildir?

84 / 100

Özel güvenlik görevlisi Necati kendisine görev gereği verilen etkin maddesi OC içeren göz yaşartıcı spreyi, bir saldırı esnasında saldırgana en az ne kadar mesafeden kullanmalıdır?

85 / 100

İnsanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?

86 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin kullanılma amaçlarından birisi değildir?

87 / 100

Toplumsal bir olayda zor kullanmak gerektiğinde, mevzuatımıza göre genel olarak aşağıdaki müdahale seçenekleri hangi sırayla uygulanmalıdır?

I. Bedeni kuvvet

II. Maddi güç kullanımı

III. Sözlü iletişim

IV. Silah kullanımı

88 / 100

Aşağıdakilerin  hangisi koruma planında yer almaz?

89 / 100

Beş kişi ile korumada her koruma elamanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

90 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin araca biniş ve araçtan iniş sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?

91 / 100

Araçlı korumalarda korunan önemli kişinin (VIP) makam aracında hangi özellik aranmaz?

92 / 100

Korunan önemli kişinin (VIP) en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan en güvenli ve en önemli halka aşağıdakilerden hangisidir?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi resmi konvoy düzeninde bulunmaz?

94 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yakın koruma görevlisinin özelliklerinden  değildir?

95 / 100

CAT ekibi (Yakın Koruma Karşı Atak Timi) aracında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

96 / 100

VIP (Önemli kişi) koruma hizmetinin amacı, aşağıdakilerden hangisinde belirtilmemiştir?

97 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun açısından özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek işlemleri kime bildirmekle yükümlüdür?

98 / 100

Kamu düzeni ve güvenliğini sağlamakla görevli olan genel kolluğun görevleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

99 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kolluk ile özel güvenlik ilişkisi açısından doğru bir ifade değildir?

100 / 100

Mülki idare amirleri; kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde özel güvenlik izni verilen yerlerde alınan özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.

Bu durumda, spor müsabakasında görevli özel güvenlik görevlisi Mehmet kimin/kimlerin emirlerini yerine getirmek zorundadır?

I. Mülki İdare Amiri

II. Genel Kolluk Amiri

III. Özel Kolluk Amiri

Skorunuz

Ortalama skor 36%

0%

111

92. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

Ateşleme tertibatının unsurları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

2 / 25

Silah temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

3 / 25

Horozun çarpması ile fişeğin kapsülüne darbe yaparak patlamayı gerçekleştiren parçaya ne denir?

4 / 25

Ülkemizde yivli tabancaların ruhsatlandırılması hangi kanuna göre yapılmaktadır?

5 / 25

Atış sırasında fişek ateş almamışsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

6 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?

7 / 25

Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisine giremez?

8 / 25

Aşağıdakilerden hangisi çerçeve (gövde) üzerinde yer almaz?

9 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

10 / 25

Aşağıdakilerden hangisi nişan hattında bulunmaz?

11 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın dolduruş yapmama sebeplerinden biri değildir?

12 / 25

Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

13 / 25

Silah temizliğinde silahı sökmemiz için aşağıdakilerden hangisini ilk önce yapmamız doğrudur?

14 / 25

Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu yere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 25

Ateşli silahlarla ilgili olarak aşağıda belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?

16 / 25

Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tabancada kullanıma uygun değildir?

18 / 25

Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

19 / 25

Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

20 / 25

Delici, kesici, ezici vb. silahlar genel olarak hangi isim altında sınıflandırılır?

21 / 25

Doğru tetik çekme aşağıdakilerden hangisinde tarif edilmiştir?

22 / 25

Aşağıdakilerden hangisi ateşli silah üzerinde bulunan emniyet sistemlerinden değildir?

23 / 25

Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarındandır?

24 / 25

Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?

25 / 25

Silah kurulu vaziyette değilken (horoz kurulu değil), horozu hem kurup hem de aynı anda düşürme özelliğine sahip silahlara ............... silah denir.

Yukarıdaki boşluğa hangi seçenek gelmelidir?

Skorunuz

Ortalama skor 66%

0%