178

89. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

Anayasanın 13 üncü maddesindeki düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sınırlayıcı bir işlem yapmaları gerektiğinde hukuki dayanakları aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

2 / 100

“Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik yöneticisi ve görevlisine üç bin TL idari para cezası verilir ve bu kişilerin özel güvenlik kartı valilikçe iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik alanında çalışamazlar.” şeklindeki düzenleme özel güvenlik alanındaki hangi mevzuatta yer almaktadır?

3 / 100

Silahsız özel güvenlik görevlisi olabilmek için özel güvenlik eğitim kurumlarından en az kaç saat ders almak zorunludur?

4 / 100

“Aynı veya eşit değerde bir iş için, cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.” hükmü hangi kanunda yer almaktadır?

5 / 100

İl Özel Güvenlik Komisyonu, özel güvenlik hizmeti verilecek olan yerle ilgili karar alırken, koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?

6 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında koruma ve güvenlik hizmeti verilecek yer için aşağıdaki belgelerden hangisi düzenlenir?

7 / 100

Kişi, kurum ve kuruluşların özel güvenlik izni için Valiliğe yapacakları başvuru neticesinde, İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden hangisi hakkında karar vermez?

8 / 100

Para ve değerli eşya nakli veya cenaze töreni gibi geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

9 / 100

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında değildir?

10 / 100

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?

11 / 100

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da öngörülen yakalama nedenlerinden biri değildir?

12 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kanunlardan aldıkları yetkilerini kullanabilmeleri için zorunlu şartlardan değildir?

13 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel kurallardan bazıları aşağıda sayılmıştır. Bu kuralların hangisinin ihlali özel güvenlik alanında çalışma hakkının süresiz olarak kaybedilmesine yol açmaz?

14 / 100

Otobüs terminalinin kapı detektöründen geçen şahsın üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit eden özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?

15 / 100

4857 sayılı İş Kanunu'nda "İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.” hükmü amirdir. Bu hükme göre kanunun hangi ilkesine yer verilmiştir?

16 / 100

Aşağıdakilerden hangisi Polis Vazife ve Salahiyet Kanununca  polise tanınmış yetkilerden biri değildir?

17 / 100

Para ve değerli eşya naklinde görevlendirilen silahlı özel güvenlik görevlisi, özel güvenlik kimlik kartı ve taşıdığı silaha ilişkin ruhsat ile birlikte hangi geçerli resmi belgeyi de yanında bulundurmakla zorunlu ve sorumludur?

18 / 100

“Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ............................. yaptırmak zorundadır.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

19 / 100

Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan biri  değildir?

20 / 100

İllerde Özel Güvenlik Komisyon Başkanı kimdir?

 

21 / 100

Aşağıdakilerden hangisi alışveriş merkezinde devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinin görevi ile bağdaşır?

 

22 / 100

Aşağıdakilerden hangisi olay yerine girilmemesinin sebeplerindendir?

I. Delilleri bozmamak

II. Delilleri değiştirmemek

III. Delillerin olay yeri dışına çıkmasını engellemek

23 / 100

Aşağılardan hangisi olay yerinde elde edilen biyolojik bulgudur?

 

24 / 100

Özel güvenlik görevlisi görev alanı içerisinde devriye  görevini  ifa  ederken  şüpheli  bir  pakete  rastlaması durumunda aşağıdaki davranışlarından hangisini yapması yanlıştır?

 

25 / 100

İlk ekip olan özel güvenlik görevlileri Hakan ve Sezgin, görev alanı içerisinde bir olayla karşılaştıklarında aşağıda yer alan davranışlardan hangisini yaptıklarında yetki aşımına girer?

26 / 100

Not defteri tutulması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

27 / 100

Özel güvenlik görevlileri Yasemin ile Selma, görev alanı içerisinde meydana gelen bir olay ile ilgili aşağıdaki hangi tutanağı düzenleyemez?

28 / 100

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın ilk aşamasıdır?

 

29 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden biri değildir?

 

30 / 100

Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?

31 / 100

Olay yerinde, olayla bağlantısı olabilecek bir otomobil var ise aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin bununla ilgili alması gereken tedbirlerden biri değildir?

32 / 100

Beş duyu organımızla alınan bilgilerin, yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?

33 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriyenin koruyucu görevlerinden değildir?

34 / 100

Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi esnasında ihtiyaç duyulacak malzemelerden değildir?

35 / 100

Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı sabit yere ne ad verilir?

36 / 100

Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik unsurlarından değildir?

 

37 / 100

Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?

38 / 100

Devriye turu öncesi hazırlık aşamaları ile ilgili hangisi doğru değildir?

39 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevini ifa eden özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken araç gereçlerden biri değildir?

40 / 100

Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine ne denir?

41 / 100

Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinden sayılmaz?

42 / 100

Bagaj içinde bulunan patlayıcı maddeleri tespit eden ve bunu alarm ile bildirme özelliğine sahip olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

43 / 100

X-Ray cihazından geçen metaller renkli monitörde hangi renkte görünürler?

44 / 100

Metal detektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

45 / 100

X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?

46 / 100

İlk yardım görevlisi Ahmet Bey arabasıyla seyahat halindeyken henüz yeni olmuş bir trafik kazasına rast geliyor. Yolun kenarında arabadan fırlamış bir yaralı bulunmaktadır. Ahmet Bey bu kazazedenin solunum değerlendirmesini hangi yöntemle yapmalıdır?

47 / 100

Kırık tespitinde doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 100

Burkulmalarda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

49 / 100

Yüksek ateş nedeniyle oluşan havaleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50 / 100

Epilepsi krizinde hangi uygulama doğrudur?

51 / 100

Rentek manevrası nedir?

52 / 100

Aşağıdakilerden hangisi genel zehirlenme belirtilerinden birisi değildir?

53 / 100

Acil taşıma teknikleri ne zaman kullanılmalıdır?

54 / 100

Sağlıklı bir çocukta dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

55 / 100

Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne isim verilir?

56 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

57 / 100

Bulunduğu ortamda gaz kokusu alan özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini kesinlikle yapmamalıdır?

58 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden biri değildir?

59 / 100

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi söndürme maddesi olarak kullanılan suyun avantajlarından biri değildir?

60 / 100

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara ne denir?

61 / 100

Elektrik akımının olduğu alanlarda aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

62 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

63 / 100

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

64 / 100

Aktif maddesi MDMA olan; uyku, açlık, susuzluk gibi hayati ihtiyaçları engelleyerek vücudun dengesini bozan amfetamin türevi madde aşağıdakilerden hangisidir?

65 / 100

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

66 / 100

Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından biri değildir?

67 / 100

Aşağıdakilerden hangisi empatiyi tanımlar?

68 / 100

………… duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılmasıdır.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

69 / 100

İletişim sürecinde herhangi bir olaya ilişkin duygu ve düşüncelerin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan semboller veya alıcıya iletilmesi istenen konu, iletişimin hangi temel ögesi ile tanımlanmaktadır?

70 / 100

Aslında dinlemeyen, dinliyormuş gibi yapan ve zihnen çok uzaklarda olan insanlara hitap edildiğinde uykudan uyanır gibi sıçrarlar. Bu tür dinlemeler genellikle konferans, seminer,  kalabalık, ışık ortamı zayıf ve sıcak ortamlarda daha sık görülür.

Yukarıda anlatılan dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?

71 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden biri değildir?

72 / 100

“İletişimde ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önemlidir.” sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

73 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin fonksiyonlarından değildir?

74 / 100

Birbirlerini tanıyan ve rahat konuşan kişilerin kullandığı mesafeye kişisel alan mesafesi denir.

Buna göre iletişimde kişisel alan mesafe ölçüsü ne olmalıdır?

75 / 100

İletişimde çok önemli bir öğe olan “ilk izlenim” karşımızdaki kişinin hangi özellikleri hakkında bilgi vermez?

76 / 100

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

77 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını artırır?

78 / 100

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

79 / 100

Grup üyelerini bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve eyleme geçme isteğine ne denir?

80 / 100

Aşağıdakilerden hangisi için kama düzeni kullanılmaz?

81 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı düzenler arasında yer almaz?

82 / 100

Kalabalığa yakın bir noktada duyulan patlama sesi üzerine şahısların korku, endişe ve kontrolsüz bir şekilde hedef gözetmeksizin kaçışmasıyla başlayan davranış şekli hangisidir?

83 / 100

Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

84 / 100

Aşağıdakilerden hangisi terörist faaliyetin eyleme dönüşme safhalarından biri değildir?

85 / 100

Aşağıdakilerden hangisi topluluklarda aniden oluşan önlemek için uygulanan yöntemlerden biri değildir?

86 / 100

Bireylerin bir toplumun üyesi olarak  geliştirdiği dil, teknoloji, inanç, örf, adet, gelenek ve görenek, sanat ve ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir?

87 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda rastlanan eylem biçimleri arasında değildir?

88 / 100

Aşağıda yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden hangisi kanun dışı olarak değerlendirilemez?

89 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma çeşitlerinden değildir?

90 / 100

“Koruma şekilleri, korunan kişinin...................... göre belirlenmektedir.” cümlesinde, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

91 / 100

VIP tören alanına geldiğinde silahlı bir saldırı olması durumunda korumaların yapması gereken öncelikli hareket aşağıdakilerden hangisidir?

92 / 100

VIP bombalı bir saldırı ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

93 / 100

Yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisi bu hizmeti ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisini göz önünde bulundurmaz?

94 / 100

VIP koruma altında olan bir kişi ziyaret için Adana’dan İstanbul’a gideceğinden, yapılacak öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini kontrol etmeye gerek yoktur?

95 / 100

Genel kolluğa yardımcı olarak görev  yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

96 / 100

Aşağıdakilerden hangisi suikastların genel amaçlarından değildir?

97 / 100

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

98 / 100

Genel kolluk-Özel güvenlik ilişkileri açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

99 / 100

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri ortak yetki alanına girmez?

100 / 100

Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?

Your score is

The average score is 31%

0%

36

89. DÖENM SİLAH SORULARI

1 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliğinde kullanılan malzeme değildir?

2 / 25

Aşağıdakilerden hangisi atışı etkileyen temel faktörlerden değildir?

3 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silah bakım türlerinden değildir?

4 / 25

Tabancaların parçalarından sürgü takımında hangi unsur bulunmaz?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

6 / 25

Nişan tertibatında namlu gerisinde olan arpacığın şekline göre oyuk kısmı tam daire yarım daire, dikdörtgen, üçgen şeklinde olabilen parçaya ne ad verilir?

7 / 25

Silahın güvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıyla izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

I-Ölü bölgeye tetik düşürülerek silah kılıfa konulur

II-Sürgü çekilip gözle atım yatağı kontrol edilir ve bırakılır

III-Şarjör çıkartılır

IV-Tabanca ölü noktaya çevrilir

8 / 25

Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?

9 / 25

Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?

10 / 25

Aşağıdakilerden hangisi namluda bulunan yiv ve setlerin görevleri arasında sayılmaz?

11 / 25

Nişan hattı nedir?

12 / 25

Poligonda atış eğitimi alan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığı taktirde öncelikli yapması gereken hareket tarzı hangisidir?

13 / 25

Silahlı özel güvenlik görevlilerinin görev değişiminde birbirlerine silah teslim ederken dikkat edecekleri en önemli husus hangisidir?

14 / 25

Bankada görevli özel güvenlik görevlisi silahı ile ilgili hangi hususlara uymak zorunda değildir?

15 / 25

Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatında yer almaz?

16 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir?

17 / 25

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu da dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakledilmesindeki usul nedir?

18 / 25

Gaz tabancaları hangi silah grubunda yer alır?

19 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın parçalarından değildir?

20 / 25

Aşağıdakilerden hangisi temel atış tekniklerinden değildir?

21 / 25

Atışa hazır fişeğin işgal ettiği ve aynı zamanda iğnenin kapsüle çarparak patlamanın meydana geldiği yere ne denir?

22 / 25

Tabancalarda ateşleme ilk olarak aşağıdaki parçalardan hangisiyle başlar?

23 / 25

Poligonda atışa hazır atıcı neyi bekler?

24 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

25 / 25

Silah taşıma ruhsatı kaç yıl  geçerlidir?

Your score is

The average score is 76%

0%