127

88. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabul yılı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 100

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

3 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu üyesi değildir?

4 / 100

“Zor kullanma şartları” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 100

Temel eğitimini başarıyla tamamlayan özel güvenlik görevlilerine kimlik kartları hangi makamca verilir?

6 / 100

Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

7 / 100

Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın en son aşamasıdır?

8 / 100

Yöneticiler sadece bir faaliyet izin belgesinde yönetici unvanı alabilirler. Özel güvenlik birimleri veya özel güvenlik şirketlerinin şubelerinde veya onbeş kişi ve üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edilen yerlerde en az bir güvenlik sorumlusu belirlenir. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik sorumlusunda aranacak şartlardan değildir?

9 / 100

Özel güvenlik sorumlusunun atanabilmesi için özel güvenlik izni verilen yerde en az kaç özel güvenlik görevlisi görev yapmalıdır?

10 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin tabii olduğu yasaklardan değildir?

11 / 100

Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri, işveren tarafından kaç gün içinde nereye bildirilmelidir?

12 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

13 / 100

Kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut ve hayatına yönelik olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin göz altına veya muhafaza altına alma işleminden önce hakim kararı olmaksızın özgürlüğünün geçici olarak fiilen kısıtlanarak denetim altına alınması aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 100

Özel güvenlik görevlileri, Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkilerini nerede ve ne zaman kullanabilirler?

15 / 100

“Özel güvenlik görevlilerine karşı görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı işlenen suçlar ……… karşı işlenmiş sayılır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

16 / 100

Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama, özel güvenlik görevlilerinin hangi görevlerine girer?

17 / 100

Henüz mahkeme kararı ile kesinleşmemiş olsa dahi bazı fiillerden dolayı hakkında soruşturma veya kovuşturma devam eden kişilerin özel güvenlik görevlisi olmaları kanunen mümkün değildir. 5188 sayılı kanunda aşağıdaki suçlardan hangisi bu kapsamda sayılmamıştır?

18 / 100

Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

19 / 100

5188 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 100

Özel güvenlik görevlisi Ahmet ile Mehmet, görevli oldukları alışveriş merkezi girişinde yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde taşınması yasak ve suç olan bıçak ele geçirmişlerdir. Bu suç unsuru bıçakla ilgili olarak hangi tutanağı düzenlemeleri gerekir?

21 / 100

Görevli oldukları fabrikada devriye görevini yerine getiren ÖGG Selçuk ile Çetin’in hangi davranışı yanlıştır?

22 / 100

Kontrol noktalarında eşyaların kontrolleri esnasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

23 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, önleme amaçlı yakalamadır?

24 / 100

Aşağıdakilerden hangisi nokta hizmetinin temel amaçlarından birisi değildir?

25 / 100

Genel güvenliği korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara yardımcı olmak üzere sorumluluk bölgesinde gezerek (dolaşarak) görev yapan görevlilere ne denir?

26 / 100

Genel kolluğun denetimi ve gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından hava meydanlarında yapılan aramaya ne denir?

27 / 100

Kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi, özel dikkat gösterilmesi gereken belirli yerlere karşı yapılabilecek saldırıların önlenmesi ve çevre sakinlerine güven verilmesi amacıyla özel olarak belirlenmiş, belirli ve sınırlı bir alanda kurulan görev yeri aşağıdakilerden hangisidir?

28 / 100

Suç işlemeye çalışan kişiler ile suç işlemeye elverişli eşyaları bulmak amacıyla kişilerin üstünde, araçlarında veya mekanlarında yapılan araştırma ve kontrol işlemine ne denir?

29 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye çeşitlerinden birisi değildir?

30 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, nokta görevlisinin görev yerinde dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

31 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir?

32 / 100

Aşağıdakilerden hangisi Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında özel güvenliğin spor alanlarındaki görevlerinden değildir?

33 / 100

Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlilerinde bulunması gerekli araç ve gereçlerden değildir?

34 / 100

Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini, 5188 sayılı Kanunda geçen aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade etmektedir?

35 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin görev alanlarında dikkat edecekleri hususlardan değildir?

36 / 100

Devriye görevine çıkmadan önce amirler tarafından özel güvenlik görevlilerinin, görevle ilgili genel ve özel olarak bilgilendirilmeleri, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisine girer?

37 / 100

Aşağıdakilerden hangisi önleme amaçlı arama değildir?

38 / 100

Görev alanı içinde bir olaya müdahale eden özel güvenlik görevlisi Ahmet, olayla ilgili aşağıdakilerden hangisini yapamaz ?

39 / 100

Telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade doğrudur?

40 / 100

Delillerin toplanması yetkisi ve görevi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

41 / 100

Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

42 / 100

Kartlı geçiş sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

43 / 100

Aşağıdakilerden hangisi X-Ray kullanımı için doğru bir uygulama değildir?

44 / 100

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli kişilerin giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir?

I- Kartlı geçiş sistemi

II- X-ray cihazı

III-Metal dedektörü

45 / 100

I. Işık sinyali
II. Ses sinyali
III. Titreşim sinyali

Yukarıdaki özelliklerden hangisi el tipi metal dedektörü ile kapı tipi metal dedektörünün ortak özelliklerindendir?

46 / 100

İlkyardım nedir?

47 / 100

Temel Yaşam Desteği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

48 / 100

Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?

49 / 100

Kanamanın durdurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50 / 100

İlk yardımın temel uygulamaları hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

51 / 100

Yaralanmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

52 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

53 / 100

Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmamaktadır?

54 / 100

Bilinç bozuklukları ile ilgili hangisi yanlıştır?

55 / 100

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

56 / 100

Yanıcı gazlardan olan Likit Petrol Gazı (LPG) için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

57 / 100

Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

58 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangından kaynaklanan tehlikelerden değildir?

59 / 100

Yangınlarda karşılaşılan can kayıplarına neden olan yanma ürünü gaz hangisidir?

60 / 100

Paratoner sistemleri aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

61 / 100

Yanabilen sıvıların oluşturduğu yangın sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

62 / 100

Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

63 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

64 / 100

Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ne ad verilir?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddeler kategori edilirken aralarında yer almaz?

66 / 100

“Kişilerin, bilinçli veya bilinçsiz olarak, duygu, düşünce ve bilgilerini aktardıkları, aktarılanları da anlamaya ve yorumlamaya çalıştıkları sürece …………. denir.”

Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

67 / 100

Karşıdaki kişiyi dinliyormuş gibi görünüp başka şeyleri düşünmek nasıl bir dinleme türüdür?

68 / 100

“Belirlenmiş bir amaca giden yolda, insanı harekete geçirici, harekete geçtikten sonra da sonuca ulaşıncaya kadar aynı heyecanı duymaya………………denir.” Yukarıda boşluk olan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

69 / 100

Özel güvenlik görevi sağlıklı bir empati becerisi gerektirir. Empati aşağıdaki tanımlardan hangisidir?

70 / 100

“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır.

71 / 100

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

72 / 100

Aşağıdakilerden hangisi problem çözmek için uygulanan aşamalardan değildir?

73 / 100

Bir takım bilgilerin / sembollerin bir takım hedefler tarafından üretilmesi, geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ……………………..adı verilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir?

74 / 100

Aşağıdakilerden hangisi stresi önlemek için yapılması gerekenlerden biri değildir?

75 / 100

Aşağıdakilerden hangisi mesajın genel özelliklerinden biri değildir?

76 / 100

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinde dikkate alınmaz?

77 / 100

Sen dili karşımızdakini suçlamaya yargılamaya yönelik bir konuşma tarzıdır. Bu konuşma tarzı, davranışa, duyguya ve kişiliğe yöneliktir. Bu nedenle karşımızdaki insanı savunmaya iter. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen dilinin özelliklerinden biri değildir?

78 / 100

Belli bir amacı ve lideri olmadan teşkilatsız, sürekli olmayan ve kendiliğinden oluşan insan yığınlarına ne denir?

79 / 100

Bir spor müsabakasını izlemek amacıyla bir araya gelmiş taraftarların oluşturdukları kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

80 / 100

Güvenlik görevlilerinin toplumsal olaylara müdahalesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

81 / 100

Aşağıdakilerden hangisi cop ile öncelikli vuruş bölgelerinden biri değildir?

82 / 100

Göz yaşartıcı gazların insanlar üzerindeki fizyolojik etkileri konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

83 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ilgiye dayalı kalabalıklardan değildir?

84 / 100

Büyük grupları küçük gruplara bölmek, yanlara doğru dağıtmak, grup içerisindeki liderleri ve suçluları yakalamak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

85 / 100

Saldırgan bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?

86 / 100

Bir topluluğu suç sayılacak bir eyleme, harekete itmek için tahrik etmeye ve kışkırtmaya ne denir?

87 / 100

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

88 / 100

Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

89 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?

90 / 100

Belirlenen bir hedefe ve amaca ulaşabilmek için önceden belirlenmiş plân, yol, usûl ve yöntemlere ne denir?

91 / 100

Koruma görevlisi “Ali” koruduğu insana yönelik bıçaklı saldırı yapılacağı ihbarını alır. Ali kalabalıkta öncelikle neye dikkat etmelidir?

92 / 100

Korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe nasıl olmalıdır?

93 / 100

Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

94 / 100

Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

95 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanılırken yapılmamalıdır?

96 / 100

Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan genel kolluk aşağıdakilerden hangileridir?

97 / 100

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında ek önlemler aldırmaya kim yetkilidir?

98 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmandan değildir?

99 / 100

Kontrol sırasında el konulan madde ve cisimler ne yapılır?

100 / 100

Parkta meydana gelen yaralamalı kavga olayında olaya ilk müdahale eden özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Skorunuz

Ortalama skor 46%

0%

42

88. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları hangi kanuna göre düzenlenir?

2 / 25

Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

3 / 25

Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

4 / 25

Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

5 / 25

Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?

6 / 25

Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?

7 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?

8 / 25

Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

9 / 25

Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisi değildir?

10 / 25

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?

11 / 25

Rayyür nedir?

12 / 25

Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?

13 / 25

(9x19)’luk Fişek denildiği zaman ikinci rakam olan 19 kovan boyunu ifade ederken, ilk rakam olan 9 neyi ifade eder?

14 / 25

Ateşleme iğnesi, fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?

15 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?

16 / 25

Aşağıdakilerden hangisi gez ve arpacığın birlikte oluşturduğu sisteme verilen isimdir?

17 / 25

Şarjör yuvası, horoz, çıkarıcı, tetik gibi parçalar aşağıdakilerden hangisi üzerinde bulunur?

18 / 25

Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

19 / 25

Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?

20 / 25

“Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda Genel Emniyet Kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

21 / 25

Silahın hangi parçasının eksik olması atışa engel teşkil etmez?

22 / 25

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun/Yönetmelik kapsamında silah taşıma/bulundurma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?

23 / 25

Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?

24 / 25

14’lü Browning tabanca hangi özellikli emniyet sistemine sahiptir?

25 / 25

Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

Ortalama skor 59%

0%