110

87. DÖNEM TEMEL SORULAR

1 / 100

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

2 / 100

Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve Onur’un görevi ile bağdaşmaz?

3 / 100

“Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

4 / 100

Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5 / 100

Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?

6 / 100

2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun karşılaştırıldığında, aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılamaz?

7 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?

8 / 100

Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 100

Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

10 / 100

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

11 / 100

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

12 / 100

Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

13 / 100

Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?

14 / 100

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

15 / 100

Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda, Türk Ceza Kanununun 256. Maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

16 / 100

5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

17 / 100

Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?

18 / 100

Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?

19 / 100

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

20 / 100

Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık ve Valiliklerce yapılan denetlemelerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?

21 / 100

Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

22 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?

23 / 100

İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

24 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır.

I-Haksız üst arama

II-Konut dokunulmazlığı ihlali

III-Zor kullanma sınırının aşılması

IV-Görevi ihmal

25 / 100

Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?

26 / 100

Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir işyerinde yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?

27 / 100

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

28 / 100

Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

29 / 100

“Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile olaya müdahale ederek yangını kontrol altına alır.” Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?

30 / 100

Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

31 / 100

ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?

32 / 100

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

33 / 100

Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

34 / 100

Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir

35 / 100

Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlı silah taşınamayacak yerler arasında yer almaz?

36 / 100

Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir?

37 / 100

Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

38 / 100

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

39 / 100

Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

40 / 100

“Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır.” Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

41 / 100

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

42 / 100

Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

I-Duman
II-Işık
III-Isı
IV-Alev

43 / 100

Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

44 / 100

Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

45 / 100

Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-Ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

46 / 100

Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

47 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir

48 / 100

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

49 / 100

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

50 / 100

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

51 / 100

İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

52 / 100

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmelidir?

53 / 100

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yapan kişinin müdahalesi esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

54 / 100

Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

55 / 100

Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

56 / 100

Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

57 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

58 / 100

I. Nüfus Yoğunluğu

II. İmar Durumu

III. Öğrenim Durumu

IV. Bitki Örtüsü

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?

59 / 100

Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?

60 / 100

Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

61 / 100

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

62 / 100

Sıvı madde yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?

63 / 100

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

64 / 100

Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

65 / 100

Tıbbi kullanımı ihtiyaç olmadığı halde maddenin yasadışı kullanımına ne ad verilir?

66 / 100

“Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

67 / 100

Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz, hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

68 / 100

“………….. kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. İletişim, bilgi/sembol üreterek bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini gerçekleştirir.” Yukarıda boş bırakılan yere hangi iletişim sınıfı gelmelidir?

69 / 100

Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

70 / 100

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?

71 / 100

Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

72 / 100

Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?

73 / 100

İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup, iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

74 / 100

Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

75 / 100

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

76 / 100

Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı anında, saldırının farkına varabilen korumalar diğerlerine bağırarak saldırının nerden geldiğini bildirmelidir. Tehlikenin nereden, hangi yönden geldiğini belirtmek için saat yöntemi kullanılır. VIP’in gidiş yönü daima 12’dir. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ve “saldırgan saat 6 yönünde kaçıyor” ifadeleri sırasıyla hangi yönleri ifade eder?

77 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

78 / 100

Aşağıdakilerden hangisi “algılama-seçme-düşünme-yorumlama” süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?

79 / 100

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?

80 / 100

Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

81 / 100

Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

82 / 100

Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

83 / 100

Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?

84 / 100

Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

85 / 100

Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

86 / 100

Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?

87 / 100

“……. gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

88 / 100

Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

89 / 100

Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden biri değildir?

90 / 100

Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?

91 / 100

Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

92 / 100

Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

94 / 100

Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

95 / 100

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

96 / 100

Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

97 / 100

Polis, kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

98 / 100

Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?

99 / 100

Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

100 / 100

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Skorunuz

Ortalama skor 45%

0%

33

87. DÖNEM SİLAH SORULARI

1 / 25

Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?

2 / 25

Silahımızın tırnağının kırık, aşınmış veya tırnak yayının kırık yahut özelliğini kaybetmiş olması aşağıdaki olası mekanik arızalardan hangisini doğurur?

3 / 25

Fişek çekirdeği veya saçma tabir edilen özel şekil ve nitelikteki maddeleri, barut gazı veya bu neviden patlayıcı ve itici güç ile uzak mesafelere kadar atabilen silahlara ne ad verilir?

4 / 25

Ateşli silahlar için taşıma ruhsatı belgesi kaç yıl geçerlidir?

5 / 25

Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?

6 / 25

Silah ile nişan alma sırasındaki en önemli nişan elemanı hangisidir?

7 / 25

Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?

8 / 25

Özel güvenlik görevlisi doğru nişan almada aşağıdakilerden hangisine uygun hareket etmelidir?

9 / 25

Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?

10 / 25

Poligonda atış yapan özel güvenlik görevlisinin silahı tutukluk yaptığında öncelikle yapması gereken hareket tarzı ne olmalıdır?

11 / 25

6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?

12 / 25

Aşağıdaki şekilde görülen gez ve arpacık ile ilgili nişan hatası ve hedefteki sonucu hangi nişan hattı sebebiyle oluşmuştur?

13 / 25

Gez ve arpacık tabancanın hangi ana parçası üzerinde bulunur? O

14 / 25

Atış yapan özel güvenlik görevlisi Dursun, silahının şarjöründeki tüm fişekleri atmasına rağmen silahının sürgüsünün geride kalmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 25

Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

16 / 25

İğnesi kırık olan bir silahla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

17 / 25

Silahlarda ateşlenen fişek çekirdeği yiv ve setlere uyarak döner. Çekirdeğin namlu içinde bir defa dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafeye ……………. denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

18 / 25

Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ........... derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

19 / 25

Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?

21 / 25

MP5 makineli tabancalarda emniyet sistemi ve ateş etme ayarları için kabza grubunun sağ yan tarafına işaretlenen harfler aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 25

Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?

23 / 25

Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere …...... denir?

24 / 25

Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?

25 / 25

Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? O

Skorunuz

Ortalama skor 66%

0%