Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?

  • Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  • Silahsız görev yapacaklar için 18, silahlı görev yapacaklar için 21 yaşıı doldurmuş olmak.
  • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
  • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
  • 5188 sayılı Kanunun 10. maddesinin (d) bendinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.” şartlarını taşıyor olmak.